[Lo][Li]

Vítejte na stránkách soutěže SVOČ na PF UK a předmětu Základy akademického psaní. Stránky byly vytvořeny za finanční podpory Fondu rozvoje vysokých škol (projekt č. 1186/2011). Podněty ke zlepšení jejich funkčnosti a uživatelské vstřícnosti zasílejte, prosím, na adresu zakovska@prf.cuni.cz. Děkujeme.


Z pověření děkana fakulty vykonává funkci sekretariátu Rady SVOČ s účinností od 2. ledna 2015 Mgr. Jaroslav Prouza.
Místnost č. 24
Tel.: +420 221 005 243
E-mail: prouza@prf.cuni.cz , svoc@prf.cuni.cz

Vyhlášení X. ročníku soutěže SVOČ na Právnické fakultě Univerzity Karlovy

Ke dni 12. prosince 2016 vyhlašuje Rada SVOČ X. ročník Studentské vědecké a odborné činnosti na PF UK.

Předpokladem úspěšného absolvování soutěže je předložení soutěžní práce a její následná ústní obhajoba před příslušnou oborovou komisí v souladu s pravidly soutěže SVOČ na PF UK.

Ústní obhajoby prací proběhnou v rámci studentské vědecké konference v letním semestru akademického roku 2016/2017.

Vybrané oceněné práce budou PF UK reprezentovat v Česko-slovenské právnické soutěži o nejlepší studentskou práci, která proběhne ve druhé polovině roku 2017 v Brně.

Termíny X. ročníku SVOČ na PF UK:

 • přihlášení do soutěže od 12. 12. 2016 do 17. 3. 2017
 • odevzdání soutěžních prací do 18. 4. 2017
 • ústní obhajoby soutěžních pracíod 9. 5. 2017 do 16. 6. 2017

Zmeškání lhůty pro odevzdání soutěžní práce nelze prominout!

Ocenění v rámci každé oborové sekce v X. ročníku SVOČ na PF UK:

První cena:
peněžní odměna 8.000,- Kč a věcná odměna
Druhá cena:
peněžní odměna 6.000,- Kč a věcná odměna
Třetí cena:
peněžní odměna 4.000,- Kč a věcná odměna

Odevzdání přihlášky:

Pouze v elektronické formě na předepsaném formuláři

na adresu svoc@prf.cuni.cz (Příjmení soutěžícího_SVOC2017_Prihlaska.docx, bez diakritiky).

Přihlašovací formulář ke stažení zde.

Odevzdání soutěžní práce:

V tištěné a elektronické formě,

v tištěné formě na sekretariát Rady SVOČ v jednom exempláři, svázanou,

v elektronické formě (spolu s anotací práce) na adresu svoc@prf.cuni.cz
(Příjmení soutěžícího_SVOC2017_Prace.docx, bez diakritiky)
(Příjmení soutěžícího_SVOC2017_Anotace.docx, bez diakritiky).

Soutěžní práce může být napsána na libovolné téma, za předpokladu splnění požadavku uvedeného v bodu 4.1. Pravidel soutěže SVOČ na PF UK.


Pravidla soutěže ke stažení zdeTémata navrhovaná pro X. ročník soutěže SVOČ jednotlivými katedrami a ústavy PF UK (s doporučenými konzultanty) a externími partnery soutěže:

Bez ohledu na vypsaná témata si soutěžící může vždy zvolit vlastní téma či vybrat jiného konzultanta soutěžní práce.


Témata budou průběžně doplňována.

Katedra politologie a sociologie

-studenti mohou samozřejmě navrhnout i vlastní témata

Doc. JUDr. Jan Kysela, Ph.D.,DSc.

 • Krize demokracie?
 • Podstata, obhajoba a kritika multikulturalismu
 • Výhledy parlamentní demokracie v 21. století
 • Právo a bezpráví, resp. spravedlnost a nespravedlnost jako téma literatury nízké i vysoké

Dr. Petr Agha, LL.M., Ph.D.

 • Gender a právo
 • Masová média a jejich role v mechanismu právní regulace
 • Právo a umění (symbolika, estetika, architektura)
 • Relativní (kvalifikovaná) lidská práva (např. svoboda projevu, náboženská svoboda)

Mgr. Bc. Jan Broz

 • Diskursivní teorie jako prostředek legitimizace abstraktní kontroly ústavnosti
 • Svoboda projevu v multikulturních společnostech
 • Svoboda projevu jako epistemický problém
 • Harm principle, právní moralismus a trestněprávní politika
 • Liberální perfekcionismus a význam práva na vzdělání

Mgr. Hana Draslarová

 • Právní vědomí
 • Neznalost práva neomlouvá

JUDr. Tomáš Friedel, Ph.D.

 • Právníci a profesní etika
 • Právníci a moderní technologie

JUDr. Tomáš Havel,Ph.D.

 • Systémové teorie a právní sociologie 
 • Komunální politika
 • Systém politických stran v meziválečné ČSR a jeho vliv na fungování ústavního systému

JUDr. Jan Kosek,Ph.D.

 • Sociální psychologie nacismu; konformismus a podléhání autoritě
 • Moderní stát a genocidy; osud tureckých Arménů a evropských Židů
 • Radbruchova formule v teorii a v praxi; přirozené a pozitivní právo
 • Romové jako nepohodlná menšina
 • Náboženské symboly jablkem sváru?
 • Feminismus a diskriminace žen
 • Rovnost před zákonem: ideál a skutečnost 

JUDr. Jana Ondřejková,Ph.D.

 • Právo a ideologie
 • Spravedlnost podle Amartye Sena
 • Judicializace politiky
 • Soudní rozhodování ve věcech politických stran - zásah do politiky nebo její ochrana?
 • Vnitrostranická demokracie

Mgr. Radek Píša

 • Izraelsko – palestinský konflikt
 • Levicová kritika ústavního přezkumu
 • Konzervativní kritika ústavního přezkumu
 • Politické souvislosti správního soudnictví
 • Postavení justice v Izraeli
 • Izrael: právo v hluboce rozdělené zemi
 • Brexit a britská politika

JUDr.Mgr. Michal Urban, Ph.D.

 • Právní vědomí
 • Právní gramotnost studentů SŠ/VŠ
 • Důvěra v právo v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva
 • Efektivita působení práva ve společnosti
 • Role Ústavního soudu v působení na právní vědomí občanů
 • Reforma právního vzdělávání v České republice
 • Obraz právníků ve filmu
 • Profesní etika
 • Právní gramotnost
 • Důvěra v právo

Katedra teorie práva a právních učení

Doc. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M., S.J.D.

 • Precedens v angloamerické právní kultuře
 • Teoretická analýza rozhodování velkých a rozšířených senátů nejvyšších soudů v České republice
 • Dokazování
 • Teoretické aspekty posuzování dopadů legislativních návrhů na rovnost žen a mužů
 • Srovnání stylu soudních rozhodnutí v České republice
 • Internet věcí a právo
 • Islámské právo
 • Islám a právní systém ČR v kontextu proměn na počátku 21. století
 • Intertemporalita práva
 • Poroty, přísedící a účast laiků na výkonu soudnictví
 • Precedens a soudcovské právo
 • Metodologie výkladu práva podle nového občanského zákoníku
 • Formalismus v právu

Doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D.

 • Ideologie a právo
 • Globalizace a právo
 • Postmoderní jevy v právu

JUDr. Pavel Ondřejek, Ph.D.

 • Existují limity přenosu pravomocí na Evropskou unii?
 • Strážce ústavy v podmínkách ústavního pluralismu počátku 21. století
 • Autonomie vůle versus ochrana lidských práv a právní jednání soukromoprávních subjektů
 • Právo jako autopoietický systém na počátku 21. století

Mgr. Jan Chmel

 • Veřejné mínění jako faktor ovlivňující soudní rozhodování
 • Princip kolegiality v soudním rozhodování
 • Použití komparativních argumentů v právu: kdy je přípustné a kdy je vhodné využít zahraniční inspiraci?
 • Argumentační strategie vysokých soudů v ČR: rozdíly a podobnosti
 • Veřejný obraz soudů: transparentnost a otevřenost vs. ochrana důvěry v justici?